STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


 

Klauzula informacyjna
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)


informuję, że:


 1. Administratorem Pani/Pana - rodzica/dzieci danych osobowych jest Miejskie Zespół Szkół 
Nr 6 z siedzibą w Krośnie, ul. Kletówki 1, 38-400 Krosno, tel: (13) 43 209 15, mail: sp6_dyr@krosno.net.pl


 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Krośnie możliwy jest pod numerem tel: (13) 43 209 15 lub adresem email: ewalorenc@sp6krosno.pl


3. Dane osobowe Pana/i/ dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,cogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.


4. Pana/Pani/ dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Rzeszowie.


5. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


6. Rodzicom/ dzieciom /przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  


Administrator Danych Osobowych 
Dyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie 
Teresa Janusz 
 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu